LỊCH 1 TỜ

LỊCH 1 TỜ

LỊCH 1 TỜ là lịch có bộ số 12 tháng nằm trọn trên một tờ